Katimayini Katimayiuyut


NRC board of directors

Haumianit taliqpianut: David Elliott, Scott Northey, Charlie Evalik, Ron Wallace, John Donihee

Charlie Evalik, Ikhivautalik

Charlie Evalik talvangaqtuq Ikaluktutiak, Nunavut, tamnalu hivuliqtiuvaktuq tahamani Kitikmeotni amihunut ukiuni. Tatya Angayuqanguyuq tapkunani Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit; havanguyuq niguaqtauhimavigitqiktaqta pingahuiqhuni. Atuqniani ikhivannia tamnaupluni KIA-kut Angayuqangat, atuttiaqtumik anigutigihimani Inuit Aktuanit Ihuaqutitlu Angigutit tahapkununga angiyunut piqaqnit pivaliatitiyinut. Angayuqangupluni tapkununga KIA-kutnut, Mista Evalik tiliuqpakmiyai KIA-kut atuqtauhimaittuttauq pinahuaqni sainiqnianik angugutit tapkununga hanayauninut havakti tapkuat Timingat Nunaqyuaqmi Anguyaktit, tapkuat pityutauyut angipyaktumik pilaqnit tahapkununga Inuit Nunataqatauyut tapkuatlu Inuit-nanminiat nanminilgit  atuqtitlugu tahamna avatiliginiqmut halumaqtigini tahapkuninga Ungahiktumut Nauttiqtutit Munaqtit Havakvi inaitnut. Mista Evalik tamna hivulliuyuq Inuinnaq Katimayi tapkunani PanArctic Oils Nanminilgit, tapkuat atuqniqpanguyut qiniqpakhimayut uqhuqyuanik kaasiniklu tahamani Sverdrup Nuanitni Kanataup Ukiuqtaqtuani Nunaqutaani. Pihimahimakmiyuqlu inigiyainik tapkunani Kavamatkut Nunatsiaqmi ilauqpiaqhimaplunilu tahapkunani qaniqatauninut tapkuat hivullit pinguqtaunianut Nunavut.

David Elliott, Ikhivautaliup-Tuklia Katimayilu

David Elliott tamnauyuq Ikhivautaliup-Tuklia Katimayilu talvangat Haywood Securities. Ataniuqataupluni tapkunani Haywood Securities, Mista Elliott ikayuqtuq aulatninik avatani $6 bilian maniktanik, piplugu taihimayut pinahuaqni atugakhaliat hanivaiviuni tahapkuat Uyagakhiuqtit Uqhuqyuat Kaasitlu ilagiyait. Havaqatigiyai tapkuat aulattiyit havaqatigit talvani havakviatni Vancouver aapisiatni kamagiplugitlu niuviqtitautiniqmut aulanit. Mista Elliott pigiaqta havagiyai 1968-mi natiqmi niuviqtitautiniqmut Montreal-mi, hivuagut talvunganiahaqhuni Vancouver-mut 1970-mi. Mista Elliott pitaqhimattiaqtuq naunaiqninik nakuuyunik hanivaiviuninut pilaqnit tahapkunani piqaqnit ilagiyai tamnalu pipluni, ahiiniklu hunanik, hivuliqtiuyuq amihuni nutaani qiniqniinik nanminilgit pigiagutainik.

Scott Northey, Katimayi

Scott Northey tamna inmiguqtuq maniligivikmi havaktiuqpiaqtuq atuqpiaqhimaplunilu havakniqmik angiyunik manitat niuviqtagutainut. Tatya havanga pinahuaq piguqtiqninik havanguyuq akiligutauyut maniktainut, havaqatigiplunigitluttauq tapkuat Kanatamiuni Nunaqaqaqtut kivgaqtuqni ikayugahuaqhugit pitaqni angiyunik maniktat niuviqtagutauni nanminilikninut pinahuaqni. Hivuagut pinahuaqni inmiguqnini havaginia, Mista Northey piyuq, talvangat 2003-2008, havalik piguqtitkanniqninut tahapkuat havagutit havanguyutlu maniliqutinut nanminigini talvani TD Securities. Mista Northey havaqaqhimayuq Tuklia Angayuqaq Katimayiuyuqlu tapkunani Asset Securitization talvani CIBC-kut Wood Gundy. Mista Northey Angayuqangukmiyuq ilanut-nanminiqaqhunilu taphuminga Hiniktaumavik Temagami.

John Donihee, Katimayi

John Donihee tatya maligaligiyi hapunniaqti tapkununga Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit ilittugiyauyuqlu ayuitnianut ukiuqtaqtumi qauyimayi ukiuqtaqtumi avatiliqutinut naunaiyainiqmik maligaitlu maligaliginiqmi. Havagiyamigut havakhimayuq maligaliginiqmik hapunniaqti kivgaqtugaqminut pityutinut qanugiliuqninut uqhuqyuat kaasitlu, uyagakhiuqniq ahiilu ukiuqtaqtumi pivalliatitninut huliniit Nunavutmi NWT-milu. Pivaliatitihimaplunilu ayuiqniqmik Nunaqaqaqtut maligait akhuqyumityutigiplugit nunataqnit atuqpalianinut nutatlu angigutai itqiliit ukiuqtaqtuani Kanatami. Hivuagut havamini maligaliginiqmut, Mista Donihee pivakhimayuq qaphini havanik tapkunani Kavamatkut Nunatsiaqmi tahapkunani angutikhaliginiqmik himmauhilatlu piqaqniit. Kivgaqtuihimaplunilu Naunaiyaiyit Havaqataupluni tapkunani Kanatamiuni Havakvik Piqaqninut Maligaliginiq taphumingalu Hunaliqutinut Ilihainiqmik tapkunani Hilattuqhaivik Calgary-mi Ilihaqvik Avatiliginiqmut Hanatyuhiqnut 

Dr. Ron Wallace, Katimayi

Dr. Ron Wallace atuqhimani ilalgit avatiliqutinut naunaiyainiq, uqhuqyuat hiuqani havaktauni, Ukiuqtaqtumi avatiliqutinut atugiaqaqtitni ilihainiqlu. Aulahimayai angiyut havanguyut, ilautitlugit tapkuat Alberta Huguqnaqtut Piqaqnit Naunaiyaqni Havagutit tapkuatlu Alberta Kanangnata Uataani Havutiliginiqmut Naunaiyainiq Naunaiyautit Havagutit. Dr. Wallace havakpiaqhimayuq quyagitnaq tahamani Kanatamiuni Russia-milu Ukiuqtaqtuini uqaqtiuvakhunilu titigaqpakhunilu amihunut ukiuqtaqtup pityutainut avatiliginiqmutlu naunaiyainiqmik. Atuttiaqhimaplunilu iniqtiqninik angiyumik ihuaqhautit tahapkununga ukiuqtaqtup inuinut angiyutlu pivaliatitaunit piyumani tahapkunani Alberta, B.C. tamnalu NWT. 1997-mi, tikkuaqtauyuq talvunga Ataniuyuq Ataniuyuni Havakti tapkununga inungnut-himmiqtauttagutauyumi Kanatamiunut anguyaktit hanaugainut havaguiqhunilu taphumangat havaqmit 2006-mi pitaqqaqhugit havagutit inilgit tapkunani Calgary, Delaware tamnalu Florida. Dr. Wallace pigiaqtihimakmiya atuttiaqtuq Calgary-miuyuq hnauyaqaqvik-niuviqvik 1985-mi, Wallace Galleries, tapkuat pivakniqhat uataaniqmiunit Kanatamiut takuyakhat hanauyat.

Upinaqtuq Peter Lougheed, Ataniq Maligaligiyi Uqautyiyi

Hivuagut pigiaqniahaqhuni atuttiaqtunik katimayiuttaqniqmut havanganik, Mista Lougheed pihimayuq, tikitniani 1962, pinguqhimayuq tamaitnut maligaligiyi, angayuqap-tuklia, niguaqtauplunilu katimayiuniqmik tapkununga Mannix ilagit nanminiliknut. 1965-mi, ukiuqaqhuni 36, niguaqtauyuq hivuliqninik tapkuat Progressive Conservative Party tahamani Alberta-mi. 1971-mi, Hivuliqtinguqtuq Alberta-mun pihimapluniuklu havaginia tapkunani tukligini pingahut niguaqnit. Mista Lougheed taimaqtuq katimayiuttaqniqmik 1985-mi talvangatlu ataniuliqtuq katutyiqatauniq tapkunani Bennett Jones maligaligiyit talvani Calgary-mi. Kivgaqtiuvaktuq tapkunani Katimayinut Katimayini tahapkununga avatani 15 anginiqhat Kanatamiuni nanminilgit pivakhunilu upaktauttaqnia uqauyiyi qaphinut ahiinut Kanatamiuni kuapurusanut. Upigiyauvaktuq amihunit allatqinit ilagiyai tahapkuat piqatigiktut pitaqhimaniqminut. Ilagiyauyuq tapkununga Pitaqtitauyut Kanatami, ialuyuq tapkunani Apqutauyut Katimayit pitaqhimaplunilu upigiyaunianut titigaqtaqniq tahapkunangat amihunit Kanatamiuni hilattuqhaivikni.

Uqautyiyit Katimayigalaat

Atuqtitlugu tapkuat pinguqtauvaliani tapkuat NRC-kut Katimayit, ilauttaqtut Inuit timing atugahuaquyat tamna Uqautyiyit Katimayigalat pinguqtautquplugit tapkuat ilaqaqniat kivgaqtuiyunik tahapkunangat ilauttaqtut Inuit timingi. Tapkuat Uqautyiyit Katimayigalat havaktitauyut piqaqtitninik uqauyiniq tapkununga NRC-kut Katimayit ikayuqtut hivuliqninik tapkuat NRC-kut piplugit malikhaqtut tahapkununga piyumayainut, pinahuaqtainut pinnagiyainutlu tahapkuat Inuit Nunataqatauyut tahamani Nunavutagauyup Iluani. Tapkuat NRC-kut Uqautyiyit Katimayigalat ilalgit kivgaqtuiyunik tahapkunangat Inuit timigiyainit:

  • Nunavut Tunngavik Nanminilgit
  • Kivalliq Inuit Katutyiqatigit
  • Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit