Hunat NRC-kut


2009-mi, tapkuat Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit (KIA-kut) qinigiatut pilaqnikhainik piyaulat tahapkunangalat pinguqtaunianik tamna Inuit-nanminigiyat piqaqninut kuapurisan havaqatigilaqtai tapkuat, hanivaiviunilu, angiyut, nunaliit avikhimaninut piyut, himmauhilaittut piqaqnit pivaliatitni Nunavutmi. Tapkuat pinguqtitni tapkuat Nunavut Piqaqninut Kuapurisan (NRC-kut) hivulliqmik pigiaqtitauhimayut tapkunangat KIA-kut, tapkuat, pityutigiplugit, pitattiaqhimayai ikayuqtigikni ikayuqtuini ahii piqatauyut. Talvani Matyi 2010-mi, tapkuat Nunavut Piqaqninut Kuapurisan titigaqtauyut kuapurisanguqtauplutiklu tahamani Nunavutmi Alberta-milu.

Tapkuat piniqhat ihumagiyauni tapkuat Nunavut Piqaqninut Kuapurisan (NRC-kut) pinguqtitnianik nutamik, ayyikkutaittumik apqutauttaqnianik allatqit pivaliatitnilu tahapkuat maniliugutai Nunavutmi piyumaliqtitninut hanivaiviuni angiyut tahamani nunaliit avikhimaniani. Tapkuat NRC-kut hanayakhaliuqhimayut maniliugutinut pivaliatitninut ‘ingniqutat’ piyummiqhimayumik pilaqnit piyumaliqtitninut hanivaiviuni angiyut tahamani nunaliit avikhimaniani. Tapkuat NRC-kut piniaqhimayut havakninik piqatigilugit kavamatkut inmiguqtutlu ilagiyai katutyiqatigikninik ihuaqhagahuaqhugit pivaliatitni aglivalianilu Nunavutmi himmauhilaittut piqaqnit ilagiyat. Ayyikkutapyainiktauq pityuhi Nunaqaqaqtut ayyikkiktitauni hanivaiviuni pigiagutauhimakmiyut quyagitnaq Kanatami, atuqhugit apqutauni tahapkuavaluit Nunaqaqaqtut Hupluqyuaqmut Ilagit tahapkuatlu ahii katimayit piqatigiplugit angiyut havanguyut pivaliatitni. Qaphit angiyut Kanatamiuni maniliqutinut maniqaqvit ilittugiyat tamatkiknik pilaqnit piyaqaqnilu taimaittunut hanivaiviuni pilaqnit amihutlu pivaliatihimayut angiyunik ukpigininiklu hanivaiviuni/aulatauni havagutit ihuaqhaqhimayut piyanginik piyaqaqtut.

Maniktakhat pitaqtai tapkuat NRC-kut piniaqhimayut hanivaqninik pilugit malguknut tahapkununga atugakhalianut:

 • Tugaqpiaqhugit ayyikkiktitni hanivaiviunit tahapkununga piqaqnit nanminilgit tahapkuat hulinit pivaliatitni nunaliit avikhimanini, himmauhilaittut piqaqnit pilaqni Nunavutmi; tamnalu/tamnaluniit
 • Tugaqpiangittugit hanivaiviuni tahapkuat himmauhilaittut piqaqnit havanguyut atuqhugit pivaliatitni atuqpiaqtut ikayuqtuini havagutit, tahapkuavaluit apqutit tuhaumatyutitluniit havagutit, tahapkuat pityutaulat angipyaktumik maniliugutauni atuqhugit tahapkuatut atuqtit akiliqtitaqni atuqtuagutitluniit-utiqtitninut ihuaqhihimanit.

  Tapkuat NRC-kut Ihumagiyat

  Tapkuat Nunavut Piqaqninut Kuapurisan pitaqniaqtai nanminiq ahiitigutluniit Inuit ayyikkiktumik ilauttaqni angiyuni piqaqnit pivaliatitninut Nunavutmi. Taimailiuqhugit, tapkuat NRC-kut piniat:

  • Piqaqtitni Inuit pilaqninut nanminigini aulanilu tahapkuat nunamittutuqat piqaqnit Nunavut
  • Pinguqtitni hunnialangitniqhat nunalikni nunatagauyumilu maniliugutit hivunikhamut atuqhugit tapkuat pivaliatitni maniktakhat hanivaiviuni piplugit
  • Pivalliqtitni nanminilgit, havakhat ilihautikhatlu pilaqnit tahapkununga Nunavummiut
  • Piqaqtitni piplugu tapkuat ataniuyut Kanatamiunut maniliqutit hanivaiviuninutlu maniyauyut havaqatigikni tahapkuat Inuit
  • Piqaqtitnia Inuit nipainik tahapkunani ataniuyuni kuapurisan puqtunini

  Qanugipkaqni kayumikni hunauninutlu pivaliatitnit Nunavutmi

   Ihuaqni tapkuat NRC-kut Uuktugutai 

   • Tugaqpiaqlugit, tugangitlugitluniit ayyikkiktitaqni ilauttaqni tahapkuat Inuit tahapkunani piqaqnit pivaliatitni pivaligutikhat maniktakhanut qanugitni maniliugutitlu qanugitni Nunavutmun
   • Atugakhaliat hanivaiviuni havagutikhani maniktakhanut ahianguqni tapkuat kuapurisan Qanugitnahuquqni/Ihuaqutai huyautyutai
   • Inuit maniktakhainut hanivaiviuni tahapkunani huluaqhaqnailami pivaliqtitni qanugiliuguhi tahapkuat hanivaiviuninut havanguyut
   •  Tapkuat NRC-kut ihumagiyai ikayuqtut pitaqninut hunialangitniqpat maniliugutinut hivunikhaq tahamunga Nunavutmi inugiakhivaliania atuqhugit:
   • Attaqtuhivalliqni piqaqnit nanminiqaqni

             o Pivaliqtihimani havagutit

             o Havakhat, ilihautit nanminilgitlu pilaqni