Tapkuat Nunavut Piqaqninut Kuapurisan

Tamna Inuit-nanminiat piqaqninut kuapurisan piniat atugakhalianik hanivaiviuni angiyuni piqaqnit havanguyunut, uuktugutit, tatyaluniit pivaliatitauyut Nunavutmi.


Ayyikkutaittuq havagut tahapkununga allatqinut pivaliatitnilu tapkuat maniliugutai Nunavut pipkagahuaqhugit hanivaiviuni angiyunut tahamani nunatagauyumi.


Pivikhat Nunavummiut atuqniqaqniqhanik ihuaqutit tahapkunangat pivaliatitninik nanminiqtik piqaqnit atuqhugit inmingnik ahitigutlunit ayyikkiktumik ilauttaqni angiyuni havanguyunut.


Phone: 867-983-2458
Fax: 867-983-2701
Email: info@nunavutrc.com

Nunavut Resources Corporation
Box 18, Cambridge Bay, Nunavut   X0B 0C0

Learn about the
West Kitikmeot Gold Corp.

News


Shear Diamonds' Jericho Havanga

Tapkuat NRC-kut sainiqtat tamna Angiqatigikhutik Ikayuqtigikniqmut Angigut tapkununga Shear Diamonds Nanminilgit, taman Kanatamiunittuq nanminilik pinahuaq qiplagiktut qiniqninik tahamani Kanatamiuni ukiuqtaqtua.  Shear Diamonds-kut nanminilgit taphuminga Jericho Diamond Uyagakhiuqvik tapkuatlu nanminilgit pinahuat attaqtuhininik tapkuat piqaqnit naunaiyaqnilu hivunikhat maniliugutinut pilaqnia tamna. Tamna nanminilik pinahuaqpiaqtuq inminik havakhaqpianut talvani Jericho-kumi piyumaplugit amigaiqpalliani tapkuat uyagakhiuqviup atuqpakhimani qiplagiktut piqaqni piplugit iniqtiqnilu nutat maniliiugutinut naunaiyaqni qaiyuni ukiuni.

Havanguyut