Shear Diamonds' Jericho Havanga


Tapkuat NRC-kut sainiqtat tamna Angiqatigikhutik Ikayuqtigikniqmut Angigut tapkununga Shear Diamonds Nanminilgit, taman Kanatamiunittuq nanminilik pinahuaq qiplagiktut qiniqninik tahamani Kanatamiuni ukiuqtaqtua.  Shear Diamonds-kut nanminilgit taphuminga Jericho Diamond Uyagakhiuqvik tapkuatlu nanminilgit pinahuat attaqtuhininik tapkuat piqaqnit naunaiyaqnilu hivunikhat maniliugutinut pilaqnia tamna. Tamna nanminilik pinahuaqpiaqtuq inminik havakhaqpianut talvani Jericho-kumi piyumaplugit amigaiqpalliani tapkuat uyagakhiuqviup atuqpakhimani qiplagiktut piqaqni piplugit iniqtiqnilu nutat maniliiugutinut naunaiyaqni qaiyuni ukiuni.

Pilaqnit tahamunga Jericho Uyagakhiuqviup pivaliatitqikhaqni angipyaktumik piyumanit tapkununga NRC-kut. Tamna Angigut ihuaqhiya hivulliqnik hivuliutyaqni, taihimayut pivikhai ikayuqtigikniqmut naunaiyaqninik tahapkuat havagutit pivaliatitninut pilaqnit ilagiyai taphumunga uyagakhiuqvikmut. Tahapkuat pityutit qanittuqhigiknik hanigaguqtut tapkuat NRC-kut havagiyai maniliqutinut aulaninutlu atuqpiaqtut ikayuqni havagutit pityutaulat maniliugutinut atuqhugit tahapkuat taimaittuvaluit atuqtit akiligutai atuqtuagutitluniit-utiqtitni ihuaqhihimani.